Tam, gdzie melodie wschodzą wraz ze słońcem…

 

 

KONFERANSJERKA

Szyta na miarę jak garnitur

Zamknij oczy. Jak wyobrażasz sobie swoje wesele, event, imprezę integracyjną?

Czy chciałbyś żeby był poprowadzony w uroczystym, wytwornym stylu jak wielka gala lub elegancki festiwal? A może wolisz mniej formalny ton, lekki rozrywkowy styl, anegdoty, żarty, kabaret…? Może na swoim weselu chciałabyś stworzyć refleksyjny, poetycki nastrój i usłyszeć najpiękniejsze sentencje o miłości będące tłem pokazu Waszych wspólnych fotografii? Pomysłów na niebanalną oprawę i ciekawy klimat jest mnóstwo – tyle ile Waszych indywidualnych życzeń i oczekiwań. Porozmawiajmy – zdejmiemy miarę i uszyjemy niepowtarzalną kreację idealnie dopasowaną do kształtu Waszego eventu. Nie tylko garnitur powinien dobrze leżeć. Najważniejsi są ludzie, przeżycia i emocje, oraz „atmosfera”, w której „jesteście u siebie”.

EMCEEING

Tailor-made as a suit

Close your eyes. How do you imagine your wedding reception or event?

Would you like to have it conducted in an elegant style like a grand gala or an elegant festival? Or maybe you prefer more formal tone, light style, anecdotes, jokes, cabaret…? Maybe at your wedding you would like to create reflective, poetic atmosphere and listen to the most beautiful dictum about love being the background for a display of your shared photos? There is a lot of ideas for remarkable setting and interesting atmosphere – as many as your individual wishes and expectations. Let’s talk – we will make fitting and sew an unique suit perfectly fitted to the shape of your event. Not only suit should fit like a glove. People are the most important, their experiences and emotions as well as “atmosphere” in which “you feel like home”.

„Gorzko!” – słodko…

TRADYCYJNIE

Wszystko co tradycyjne niesie ze sobą pewien rodzaj elegancji i dużą dozę szacunku do ludzi, świata i kultury. Staramy się czerpać z tego źródła to co najlepsze, a jego piękno wykorzystujemy jako idealną ozdobę Waszej uroczystości. Wesele w tradycyjnym stylu to para młoda obsypana płatkami kwiatów i ziarnami ryżu, to rodzice i dziadkowie witający Was chlebem, solą i błogosławieństwem, to stary słowiański zwyczaj oczepin, to celebracja pierwszego tańca…

Tradycja ma wielką siłę i urok, dajmy się mu uwieść… Jeśli sobie życzycie przygotujemy dla Was klasyczne zabawy i konkurencje, poprowadzimy poloneza, pośpiewamy przy stołach.. Omawiając z nami wcześniej scenariusz wesela sami zdecydujecie, które zwyczaje, zabawy i rozrywki chcecie włączyć do weselnego programu.

“Bitter, bitter!” – sweet …

TRADITIONAL

Everything which is traditional is also associated with some kind of elegance and a great measure of respect towards people, world and culture. We are trying to draw on the best from this source and we use its beauty as a perfect ornament and setting for your ceremony. A wedding reception in a traditional style means the newlyweds sprinkled with flower petals and grade rice, theses are parents and grandparents welcoming you with bread and blessing, it’s old oczepiny custom (cupping ceremony) , celebration of the first dance …

Tradition has great power and charm, let’s get deluded … If you wish, we will prepare for you classic plays and competitions, we will lead polonaise, we will sing by the tables… When discussing with us a programme of the wedding, you will decide on your own which traditional customs and entertainment you would like to include in the repertoire of your wedding.

NOWOCZEŚNIE

Dynamiczna, „radiowa” konferansjerka lub – na życzenie – konferansjerka tematyczna, dekoracja świetlna, pokaz fotografii, teledysków lub fragmentów filmów, karaoke dla gości i uczestników, „efekty specjalne” takie jak para, dym, bańki mydlane… pewne elementy i atrakcje sprawiają, że event lub wesele nabiera bardzo nowoczesnego wyrazu.

Już na etapie kreacji i tworzenia scenariusza eventu uwzględnimy Wasze preferencje w tym zakresie.

MODERNLY

Dynamic “radio” emceeing or – on request – theme emceeing, light decoration, displays of photos, video clips or parts of films, karaoke for guests and participants, “special effects” such as steam, smoke, soap bubbles…some elements and attractions will cause that an event or a wedding reception get a very modern character.

At the stage of creation and preparing the programme of the event, we will take into account your preferences in this scope.

MIĘDZY KULTURAMI

Czy wiecie, że w Chinach terminy ślubów są wyznaczane w oparciu o kalendarz i fazy księżyca, we Francji goście weselni są witani symbolizującymi wieczną miłość migdałami w miodzie, a w Maroko dłonie wszystkich przybyłych na zaślubiny są tatuowane henną… ? Nie musimy sięgać daleko by dostrzec, że zwyczaje weselne pod różnymi szerokościami geograficznymi różnią się od siebie, a tradycje ślubne są odbiciem różnorodności i kulturowego bogactwa świata.

Jeśli planujecie wesele lub inny rodzaj eventu „na styku” dwóch lub większej ilości kultur, jeśli pan i pani młoda pochodzą z dwóch różnych krajów, lub goście przybędą z różnych zakątków świata możemy pomóc Wam w organizacji „wielobarwnego”, międzykulturowego wydarzenia. W weselny lub eventowy repertuar włączymy wybrane przez Was zwyczaje i tradycje innych kultur. Dla wielu uczestników będzie to z pewnością niebanalne przeżycie…

BETWEEN CULTURES

Do you know that in China dates of weddings are chosen on the basis of calendar and moon phase cycles, in France wedding guests are welcomed with almonds in honey as a symbol of eternal love, while in Morocco hands of everyone who comes to see a wedding ceremony are covered with henna tattoo… ? We don’t have to look far to see that wedding traditions are different at various latitudes, whereas wedding traditions reflect diversity and cultural wealth of the world.

If you plan your wedding reception or other type of event at the meeting of two or more cultures, if a bride or a bridegroom come from two different countries or guests are coming from various corners of the world, we can help you to organise “multicoloured” and multicultural event. We will include customs and traditions from different cultures in the event repertoire chosen by you. It will be a remarkable experience for many participants, for sure …

INDYWIDUALNIE

„Beauty lies in the eye of the beholder” – „Piękno leży w oczach patrzącego”. Kierujemy się tym przesłaniem i wychodzimy z założenia, że Wasz bankiet, Wasze wesele, Wasza uroczystość ma być udana przede wszystkim w Waszym indywidualnym odczuciu, dlatego od samego początku zapraszamy Was do twórczego procesu, jakim jest opracowanie scenariusza eventu.

Wspólnie z nami ustalicie koncepcję oprawy, dobierzecie styl konferansjerki i rodzaj rozrywek, będziecie mieć naprawdę realny wpływ na kształt tego ważnego dla Was wydarzenia.

Między dwoma klasycznymi biegunami – tradycją i nowoczesnością rozpięty jest cały wachlarz możliwości. Może myśleliście kiedyś o imprezie w konwencji balu weneckiego lub chcielibyście pobawić się na andrzejkach w klimacie „Od zmierzchu do świtu”? A może marzycie o wytwornym weselu „retro” lub o sylwestrze „u Bachusa”? Tylko wyobraźnia i świat fizyki wyznaczają tutaj granice.

Ciągle rozwijając się, nieustannie poszukując nowych rozwiązań i inspiracji jesteśmy otwarci na Wasze oczekiwania i sugestie.

INDIVIDUALLY

„Beauty lies in the eye of the beholder”. We follow this sentence and we assume that your banquet, your wedding reception, your ceremony need to be successful, most of all, in your individual opinion, thus since the very beginning we have been inviting you to participate the creative process which is development of the programme of the event.

We will together determine the concept, adjust style of emceeing and a type of plays, you will have a real influence on the shape of the event which is so important for you.

Between two classic poles – tradition and modernity, there is a vast array of possibilities. Maybe you have been thinking about an event in the fancy dress ball convention or you would like to play on St. Andrew’s Day in atmosphere taken from the “From Dusk till Dawn”? Or maybe you are dreaming of an elegant “retro” party or a New Year’s Eve party at Bachus’? Sky is the limit here.

We are still developing and constantly looking for new solutions and challenges, whereas we are also open to any suggestions and expectations on your side.