Tam, gdzie melodie wschodzą wraz ze słońcem…

 

 

TŁUMACZENIA EVENTÓW

PL, DE, EN, ES, FR

Świat dzisiaj jest o wiele mniejszy niż w przeszłości. Jesteśmy świetnie skomunikowani i połączeni niezależnie od tego jakie odległości geograficzne nas dzielą, a to z pewnością sprzyja kontaktom międzyludzkim, budowaniu relacji przekraczających granice kultury, pochodzenia i odległości. Międzynarodowe małżeństwa czy imprezy integracyjne z udziałem uczestników z różnych stron świata dziś nie są już czymś niezwykłym. Jeśli więc chcecie zintegrować się i zjednoczyć, a jedyną przeszkodą na tej drodze są dzielące Was języki dobrze trafiliście!

Naszą pasją jest łączenie tych, których podzieliły niezrozumiałe słowa. Nasi konferansjerzy i tłumacze poprowadzą wielojęzyczne wesela, eventy, imprezy, pomogą Państwu w organizacji międzynarodowych wydarzeń, będą towarzyszyć Wam w kościele i urzędzie stanu cywilnego.

TRANSLATING AND INTERPRETING DURING EVENTS

PL, DE, EN, ES, FR

The world today is much smaller than it used to be. We are perfectly communicated and connected, regardless geographical distances between us and this supports people-to-people contacts, building relationships crossing cultural boundaries, origin and distance. International marriages or teambuilding parties with participants from various directions of the world, are anything special nowadays. If you want to integrate and unite with each other and languages are the only obstacle, you are in the right place!

Our passion is to unite these people who are divided by incomprehensible words. Our masters of ceremonies and interpreters will conduct multilingual wedding, an event, a party, they will help you to organise an international event, will accompany you in a church and a Registry Office.

 

DWUNARODOWE WESELE

Pani Młoda z Irlandii, Pan Młody z Polski…? Pani Młoda z Niemiec, pan młody z Anglii?

Pani Młoda z Hiszpanii, pan Młody z Polski…? Konfiguracji jest mnóstwo, bo miłość nie pyta o miejsce, czas ani pochodzenie… Udział w weselu wielojęzycznego konferansjera jest w takich przypadkach idealnym rozwiązaniem. Poprowadzimy dla Was wesele w kilku językach, przetłumaczymy powitanie, błogosławieństwo, oczepiny i pozostałe tradycje weselne, poprowadzimy zabawy i gry integracyjne dla gości z różnych stron świata. Wasze wesele będzie międzynarodowym wydarzeniem – zrozumiałym dla wszystkich uczestników, udanym dla wszystkich, niezapomnianym.

 

 

BINATIONAL WEDDING

A bride from Ireland, a bridegroom from Poland…? A bride from Germany, a bridegroom from England…?

A bride from Spain, a bridegroom from Poland…? There are a lot of configurations because love is not asking about place, time or origin…. A multilingual master of ceremony is a perfect solution in this case. We will conduct the wedding reception in few languages, we will interpret the welcome, the blessing, oczepiny ceremony and other wedding traditions, we will provide plays and integration games for guests from different corners of the world. Your wedding reception will be an international event – clear for all participants, good for everyone and unforgettable.

 

ŚLUB KOŚCIELNY

Ślub kościelny to niezwykle wzruszający i uroczysty moment w Waszym życiu, a słowa przysięgi małżeńskiej na zawsze zapadają w pamięć i serca – Wasze, Waszych rodziców, świadków i pozostałych gości. Jeśli pochodzicie z dwóch różnych krajów polecamy Wam dwujęzyczną oprawę ceremonii kościelnej. Tłumacz obecny na ślubie we współpracy z Wami oraz z osobą duchowną przetłumaczy symultanicznie tekst przysięgi małżeńskiej, a także – na życzenie – kazanie i ewentualne wystąpienia / przemówienia. Dzięki tłumaczeniu Wszyscy uczestnicy ceremonii będą mogli doświadczyć tych samych wzruszeń…

 

 

 

CHURCH WEDDING

A church wedding is an extremely emotional and solemn moment in your life, while words of marriage vows will become embedded in memories and hearts – yours, of your parents, witnesses and other guests. If you come from two different countries, we recommend you organizing bilingual church ceremony setting. An interpreter present at wedding in cooperation with us and a confessor, will interpret simultaneously the wedding vows as well as – on request – a sermon and eventually addresses/speeches. Thanks to the interpreter, all participants of the ceremony will be able to experience the same emotions…

 

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

Organizacja dwunarodowego ślubu i wesela jest poprzedzona dopełnianiem formalności w urzędzie miasta, składaniem przysięgi małżeńskiej w urzędzie stanu cywilnego lub złożeniem podpisów i deklaracji w urzędzie stanu cywilnego przed przystąpieniem do ślubu konkordatowego. W każdym z wymienionych przypadków obecność wykwalifikowanego tłumacza dysponującego odpowiednimi uprawnieniami jest wymogiem, bez spełnienia którego małżeństwo nie może zostać zawarte. Nasi tłumacze mogą towarzyszyć Państwu w trakcie ceremonii zawarcia małżeństwa lub w trakcie formalności poprzedzających ślub.

 

 

REGISTER OFFICE

The organization of a binational wedding and reception is preceded with complying with formalities in the municipality office, putting signatures and submitting declarations in a register office before entering into a concordat wedding. In each case above, the presence of a qualified interpreter with sufficient powers is obligatory and without it the marriage cannot be entered into. Our interpreters may accompany you during the wedding ceremony or during the formalities preceding the wedding.

 

 

 

 

 

FIRMOWE IMPREZY
INTEGRACYJNE, SPOTKANIA
BIZNESOWE, BANKIETY

Firmowe imprezy integracyjne i spotkania biznesowe to nie tylko zabawa – to również część formalna składająca się z wystąpień, odczytów, przemówień, krótkich prelekcji etc. Jeśli potrzebujecie na evencie biznesowym lub bankiecie dotrzeć do grona odbiorców mówiących różnymi językami niezbędnym elementem będzie udział w wydarzeniu wielojęzycznego konferansjera – tłumacza. Teksty przemówień i prelekcji zostaną symultanicznie przetłumaczone na wybrane języki, a część rozrywkową urozmaici i wzbogaci wielojęzyczna konferansjerka.

 

 

CORPORATE TEAMBUILDING
PARTIES, BUSINESS
MEETINGS, BANQUETS

Corporate and business meeting are not just fun – they create also a formal part consisting of speeches, lectures, addresses, short talks etc. If during the corporate evening or banquet you would like to reach to the audience speaking different languages and you want your speeches be understood by everyone, the participation of a multilingual master of ceremonies – interpreter in the event will be necessary. The speeches and lectures will be interpreted to a selected language, while the entertainment part will be varied thanks to multilingual emceeing.

 

ORGANIZACJA WYDARZEŃ
MIĘDZYNARODOWYCH

Oferujemy swoją pomoc w każdym przypadku, w którym potrzebują Państwo językowego wsparcia związanego z organizacją eventów międzynarodowych. Zapewniamy pomoc tłumacza ustnego, który osobiście lub zdalnie (telefonicznie / mailowo) pomoże Wam dopełnić formalności i sprawy organizacyjne, oraz pisemne tłumaczenia dokumentacji, kart dań, scenariusza i programu eventu etc.

 

 

 

 

ORGANIZATION OF
INTERNATIONAL EVENTS

We offer our support in every case in which you need the language help connected with the organization of international events. We provide support of an interpreter who will in person or remotely (on the phone/e-mail) help you comply with formalities and organizational issues as well as translation of documentation, menus, programmes of events, elements of the programme etc.

 

 

Wszystkie usługi realizowane w obrębie języków europejskich: j. polskiego, niemieckiego, angielskiego, hiszpańskiego i francuskiego.

All the services are provided within European languages: Polish, German, English, Spanish and French.